Điểm đến Đà Nẵng

Điểm đến Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc Trung ươngNam Trung Bộ Việt Nam,chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực mien Trung – Tây Nguyên ong 5thành phố trực thuộc Trung ương ở iệt Nam, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, cùng với Hải Phòng Cần Thơ.

Bản đồ

Địa điểm nổi bật tại Đà Nẵng

Leave a Review

Your email address will not be published.